Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนเข้าใช้งานwww.vdoogo.com ซึ่งให้บริการ

โดย บริษัท วีดูโก จำกัด หรือ เรียกว่า “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม” ผ่านทางเว็บไซต์นี้ 

ก. ข้อตกลงการใช้บริการ

1.ข้อบ่งใช้ทั่วไป

1.1สัญลักษณ์ข้อความรูปภาพสื่อสารสรเทศต่างๆถือเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์วีดูโกและอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัทวีดูโกจำกัด

1.2วีดูโกไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

1.3เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการจองบัตร/ซื้อบัตรผ่านwww.vdoogo.com ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับทุกเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัท วีดูโก จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.4การเข้าถึงการให้บริการ 

ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงของบริษัทวีดูโกจำกัดที่จะเสนอการให้บริการในนามของบุคคลที่สามหรือเป็นตัวแทนหรือในนามของผู้ประกอบการตามที่อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้โดยการบริการที่ได้รับเลือกบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานของผู้ใช้บริการซึ่งบริษัทวีดูโกจำกัดอาจเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกการให้บริการประเภทต่างๆในเวลาใดๆรวมถึงความพร้อมของฐานข้อมูลเนื้อหาซึ่งทางบริษัทวีดูโกจำกัดสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งทางบริษัทยังไม่รับประกันว่าการบริการจะสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ตามสถานการณ์บางอย่างหรือระยะเวลาใดๆโดยผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการใช้งานได้ในเว็บไซต์วีดูโกเพื่อตรวจสอบความมั่นใจในการใช้บริการทุกเมื่อผ่านทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้บริการอื่นๆที่สามารถจะปฎิบัติตามได้

2.สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก

2.1ผู้ที่ลงทะเบียนล้อคอินเป็นสมาชิกในระบบจึงจะมีสิทธิในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์

2.2การลงทะเบียนผู้สมัครใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นข้อมูลของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อกันการเกิดปัญหาข้อมูล ผิดพลาดในการส่งกลับหลักฐานการซื้อเมื่อ ชำระเงินเข้ามาแล้ว

2.3ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบปัญหา ที่มีต่อทุกการซื้อของตนเองในการลงข้อมูลรายละเอียดเลือกการสั่งซื้อ ว้อยเชอร์ ตั๋วค่าเข้า เตรื่องเล่นกิจกรรมต่างต่าง และปฎิบัติกฎเงื่อนไข ขั้นตอนการเข้าใช้บริการสถานที่ ที่ซื้อเข้าไปใช้บริการ อย่างเคร่งครัด

2.4สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อน (ถ้าเกิดความเสียหายต่อตนเอง หรือการกระทำต่อผู้อื่น ทางบริษัท วีดูโก จำกัด ขอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวในทุกกรณีทั้งสิ้น

2.5ทางเว็บไซต์สามารถเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ  หรือ มีเจตนากระทำการอันทุจริต หรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

3.สิทธิของเว็บไซต์วีดูโก

3.1ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการในทุกกรณี

3.2ข้อมูลของลูกค้า (ผู้ใช้บริการ) จะอยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยโดยบริษัทวีดูโกจำกัด 

3.3ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความโดยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

3.4ทางบริษัทวีดูโกจำกัดมีสิทธิ์ที่จะทำการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้จากบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขทั้งหมด

3.5ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีความแตกต่างกันไปตามประเภทหรือชนิดของสินค้าทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ผ่านช่องทางข้อความ โปรแกรม ไลน์ ไอดี @vdoogo หรือช่องทาง ผ่านอีเมลล์[email protected]

3.6ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทางผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าใดใดทั้งสิ้น

4.ความรับผิดชอบในสินค้าและบริการ

4.1ผู้ใช้บริการรับทราบอย่างดีว่าบริษัทวีดูโกจำกัดไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาข้อความรูปถ่ายภาพประกอบหรือข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ที่อาจมีผลจากการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนผิดพลาดหรือไม่ใช่บนข้อมูลล่าสุดอันเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานของบริษัทฯหรือจากทางผู้ขายสินค้าและให้บริการนั้นๆทางบริษัทวีดูโกจำกัดจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.2ผู้ใช้บริการทราบว่าวีดูโกเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ของผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าและบริการต่างๆบนเว็บไซต์แต่อย่างใด

4.3ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่าวีดูโกไม่มีความรับผิดชอบในส่วนใดๆหากผู้ใช้บริการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่สามารถนำไปใช้ได้ตามข้อตกลงที่แสดงไว้ของประเภทสินค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์รวมไปถึงการยกเลิกหรือเลื่อนวันการใช้งานโดยทางผู้ใช้บริการยินยอมที่จะเสียค่าบริการและค่าธรรมเนียมนั้นๆตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารหรือเนื้อหาที่ทางผู้ใช้บริการได้รับบนหน้าเว็บ

5.ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อห้ามเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆของwww.vdoogo.com ได้ระบุและกำหนดไว้ให้ปฎิบัติตามและถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์ ข้อความ และสารสนเทศต่างๆ รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัท วีดูโก จำกัด โดยผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำการเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด และทางบริษัท วีดูโก จำกัด ขอปฎิเสธความรับผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดจากข้อมูลหรือกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของwww.vdoogo.com หรือในความดูแลของทางบริษัท วีดูโก จำกัด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยทั้งสิ้น

ข.นโยบายการใช้บริการซื้อบัตรกิจกรรมจากเว็บไซต์วีดูโก

1.การซื้อบัตร

เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์วีดูโกทางบริษัทฯจะถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือท่านได้ชำระคาสินค้าและบริการแก่ทางบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ โดยในการซื้อบัตรแต่ละครั้ง ทางเว็บไซต์อาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการกับทางผู้ใช้บริการเป็นยอดขั้นต่ำ 10% จากยอดซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.การชำระเงิน

2.1ช่องทางการชำระเงินที่ทางเว็บไซต์เตรียมให้นั้นเป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้มาใช้บริการ ไม่ได้มีผลดีหรือผลเสียในบัญชีบัตรเดบิตหรือเครดิตของท่านแต่อย่างใด

2.2การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในช่องทางต่างๆนอกเหนือจากในเว็บไซด์www.vdoogo.com เป็นค่าบริการที่ทางผู้รับชำระค่าบริการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการเท่านั้น ทางบริษัท วีดูโก จำกัด ไม่ได้มีส่วนร่วมและส่วนรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมในการชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

2.3การจองบัตรกิจกรรมต่างๆ หากยังไม่มีการชำระเงินจากการตัดบัตรเดบิตหรือเครดิต จะถือว่าการซื้อนั้นยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งทางระบบจะถือว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระค่าบัตรกิจกรรมนั้นๆที่น่าเชื่อถือ เข้ามาแล้วตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทางทั้งทางผู้รับชำระเงิน และทางเว็บไซต์ โดยทั้งผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมลล์ (หรืออาจจะทางข้อความที่ส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือ ของทางผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการในอนาคต)เป็นต้น

3.การยกเลิก

บริษัทยังไม่มีนโยบายการยกเลิกบัตรซึ่งถ้าผู้ใช้บริการทำการซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถนำมาขอคืนเงินหรือยกเลิกการซื้อได้ในทุกกรณี

ค.นโยบายการรับบัตรหรือออกบัตร

เมื่อทางผู้ใช้บริการทำการซื้อบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้รับบัตรในรูปแบบของ E-Booking หรือ ​E-Ticket ที่จะจัดส่งไปตามอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในตอนแรกและยังได้รับการยืนยันการจ่ายเงินหรือใบเสร็จรับเงินจากทางผู้รับชำระเงินอีกด้วย

ซึ่งเมื่อท่านได้รับบัตรกิจกรรมแล้วนั้นสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้เลยผ่านหน้าอีเมลล์หรือสามารถกดเข้าไปดูได้ในหน้าเว็บไซต์ ในส่วนหน้าล้อคอินผู้ใช้งานจากการซื้อของท่านได้ที่หน้าล๊อคอินเมนูผู้ใช้งานของท่านเองได้อีกด้วย

ง.การติดต่อ

สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของเว็บไซต์ได้โดยตรงผ่านอีเมลล์[email protected]

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Terms and Conditions

Please read this terms of used carefully before using this website www.vdoogo.com and the services offered by Vdoogo co.,Ltd or “the Services” via this website.

A. Terms of use our Services.

1.General Agreement

1.1 Symbol,message,photo or information was own and copyright of www.vdoogo.com and was a right of Vdoogo co.,Ltd

1.2 Vdoogo will not responsibility for any mistake of the user.

1.3 When the user used our service via our website that mean the user was agree to all terms and conditions of Vdoogo company.

1.4 Access and Use of the Services.

Our provision and accessibility of services, subject to this Terms of use, Vdoogo may either offer to provide the services by itself or on behalf of the operators, as described in further detail on this website. The Services that have been selects by you on this website are solely for your own use, and not for the use or benefit of any third party. The Terms “Services” includes but is not limited to the use of this website, any services offer by Vdoogo by itself or on behalf of the operators on this website. Vdoogo may change, suspend discontinue any services at any time, including the availability of any feature, database or content.

Vdoogo may also impose limits or conditions on certain Services or restrict your access to any part or all of the services without notice or liability.

Even Vdoogo does not guarantee that the services will always be available or uninterrupted. Vdoogo will not be liable to you if for any reason the services are unavailable at any time or for any period. You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to the services. You are also responsible for ensuring that all persons who access the services through internet connections for the services, and that they comply with them.

2.Right and Responsibility of the member.

2.1 The user must be register through our website to be a member before using.

2.2 The user must give a right information by yourself.

2.3 The user must responsible to any purchase by yourself.

2.4 Persons under 18 years should seek parent consent before purchasing.

2.5 Our website can be eject the user without prior notification if the user give us a wrong information, do not keep an information person in secret or have intent to corrupt or outlaw.

3.The Right of website.

3.1 Our website will not responsible to any mistake of the user in any case.

3.2 The customer detail(User) will be protected under security of Vdoogo company.

3.3 These Terms and Conditions shall be governed by the laws of the kingdom of Thailand.

3.4 Our company may hold liable for prosecution any person who breaches any of the above terms and conditions.

3.5 The above terms and conditions may vary between product and will be reflected on the website or asking about the detail by email to [email protected]

3.6 Our website reserves the right to update, modify or change these terms and con

editions from time to time with our prior notification to the user.

4.Product and Services liability.

4.1 The user understand that Vdoogo will not responsible to the mistake of detail, message, photo, illustration or any information in this website that was result the detail incomplete or it was the old information that came from our staff or the seller or our Services. So,Vdoogo will reserved to change the information without prior notification to the user.

4.2 The user know that Vdoogo was creator of this website for support the services of e-commerce and didn’t involve to any product or any services on the website at all.

4.3 Our partner acknowledges and agree that Vdoogo will not responsible to unable ticket or services according to the terms that was show in the website, including to cancel or change date to used by the user agree to pay a service and fee that appear in the paper or information that the user received it.

5.The condition of copyright.

The condition and prohibition about copyright of this website was identify and regulation for perform. And including the symbol, message and all information that was copyright of Vdoogo company.

And, the user accept about trademark, logo, concept in presentation and cover to our software that was develop in these website for services are protection by the law of intellectual property and not permit to another persons to copy even some part or all over. Our Vdoogo company was declined to responsible to the reason of information or event that not in our protect of website vdoogo.com or our company even direct or indirect.

B.Policy of purchase ticket

1.Purchase

When the user purchase the ticket via vdoogo.com, our company will accept that the user already agree in terms and conditions. When purchasing complete, it mean the user was already paid the ticket and services to our company without refund or cancel. And, in any purchase will have a fee of our services amount 10% of the ticket or event that you buy.

2.Payment

2.1 The payment channel that our website prepare for the user are purpose of comfortable to our user. And not have any effect to your debit card or credit card account in anyway.

2.2 Charging fee in various channel is a services fee that charge from user only. Our company are not involved and responsibility in a services fee at all.

2.3 Reservation of any activities, if there are not credit card or debit card payment. The purchase was not complete. And, the system will accept the complete order only. After the company has confirmed the payment of the ticket according to confirmation details from the email channel or mobile message of the user.

3.Cancellation

Our company are not have provision to cancel in any case. That mean, if the user already paid the ticket, the user cannot refund or cancel the ticket at all, except it have a policy from the facilitator.

C.Ticket issuance policy

The the user buy the ticket completely. The user will received an e-ticket form that will be sent to the email address registered by the user and will received a confirmation email from the payee.

The user can print the ticket out and can be used immediately in accordance with the conditions specified in the document. If you do not print it out in some event you can apply to used it at the services.

D.Contact

Please contact Vdoogo at [email protected] to any report or questions about term of use or the services.

Last updated on 31 August 2018

Post Discussion

0 thoughts on “Terms and Conditions

  1. KennethReifs

    flu home remedies [url=http://www.studiomerliniortodonzia.it/cgi-bin/bentelan.htm]studiomerliniortodonzia.it/cgi-bin/bentelan.htm[/url] herbal essence.com

    1 เดือน ago ตอบกลับ

  2. Lelandnut

    echinacea cold remedy [url=https://www.monika-bauer.de/genotropin.html]https://www.monika-bauer.de/genotropin.html[/url] posion ivy remedies

    4 สัปดาห์ ago ตอบกลับ

Add a comment

Translate »